ES jautājumu risināšana

Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) 2004.gada 1.maijā Saeima aktīvi iesaistās ES darbā, piedaloties ES tiesību aktu izstrādāšanā, uzraugot valdības darbu ES jautājumos, sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un citu ES dalībvalstu parlamentiem.

Latvijas parlamenta viedokli ES jautājumos pārstāv Saeimas Eiropas lietu komisija.

Katru gadu pēc ārlietu ministra ziņojuma saņemšanas Saeimā notiek debates par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un ES jautājumiem. Debates nodrošina to, ka īstermiņa ārpolitikas un ES jautājumi tiek apspriesti un plānoti atklāti un plašākai sabiedrībai pieejamā veidā.

Infografika

 

Eiropas lietu komisija

Eiropas lietu komisija (ELK) ir lielākā Saeimas komisija, kurā patlaban darbojas gandrīz piektā daļa parlamenta deputātu. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli komisijas sastāvā jābūt vismaz vienam deputātam no katras Saeimā izveidotās frakcijas. Katras frakcijas pārstāvju skaits komisijā ir proporcionāls attiecīgās frakcijas vietu skaitam parlamentā. Komisijas administratīvo darbu nodrošina tās konsultanti un Saeimas specializētais atašejs Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES.

ELK tika izveidota 1995.gadā, kad Latvijas valdība oficiāli izteica valsts vēlmi pievienoties ES. Kopš 2004.gada 1.maija, kad Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti, ELK darbs vērsts uz nacionālo pozīciju izskatīšanu un apstiprināšanu, ES finansējuma izlietošanas uzraudzību, nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības ciešāku iesaistīšanu ES likumdošanas procesos, kā arī sadarbību ar ES kaimiņvalstīm, īpaši Austrumu partnerības valstīm.

ELK izskata un apstiprina valdības sagatavotās nacionālās pozīcijas pirms to izskatīšanas ES Padomē. Ministram, kurš atbilstoši savai kompetencei pārstāv Latviju ES Padomē, ir pienākums iepazīstināt komisiju ar Latvijas valdības nostāju attiecībā uz visiem nozīmīgajiem lēmumiem pirms tās izskatīšanas ES Padomē. Ministrs saņem mandātu paust Latvijas viedokli ES Padomes sanāksmē tikai pēc tam, kad pozīcija ir apstiprināta komisijā. Ja komisija noraida valdības apstiprinātu pozīciju, atbildīgajai ministrijai šī pozīcija jāprecizē atbilstoši komisijas norādījumiem pirms Latvijas viedokļa paušanas ES Padomē.

ELK sēdes notiek divas reizes nedēļā. ELK sadarbojas ar citām Saeimas komisijām, rīko kopīgas sēdes, kuru laikā komisiju pārstāvji diskutē par ES aktualitātēm un formulē Latvijas viedokli par notikumiem un procesiem Eiropas Savienībā.

ELK sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, kā arī regulāri tiekas ar astoņiem deputātiem, kuri Eiropas Parlamentā pārstāv Latvijas iedzīvotājus. Eiroparlamentārieši piedalās ELK sēdēs, kad tiek izskatīti būtiski jautājumi, lai saskaņotu viedokļus un apmainītos ar aktuālo informāciju konkrētajā jomā.

ELK regulāri tiekas ar citu ES dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komisiju pārstāvjiem, kā arī sadarbojas ar ES kaimiņvalstu parlamentiem. Tādējādi Latvijas uzkrātā pieredze ES integrācijas jomā tiek aktīvi nodota kaimiņvalstīm. Komisija ir rīkojusi virkni apmācības pasākumu kolēģiem no Ukrainas, Gruzijas, Moldovas un Balkānu valstu parlamentiem.

ELK regulāri rīko plaša mēroga diskusijas ar sociālo partneru, nevalstisko organizāciju, ekspertu un akadēmiķu līdzdalību par sabiedrībai aktuāliem ar ES saistītiem jautājumiem.

 

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Prezidentūras prioritāšu veiksmīgā īstenošanā būtiska nozīme ir sabiedrības līdzdalībai – Saeimas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām (NVO).

Vērtējot likumdošanas iniciatīvas un sniedzot priekšlikumus to uzlabošanai, NVO ietekmē Saeimas lēmumus. Saeimas komisijas, izlemjot jautājumus, kā ekspertus pieaicina arī NVO pārstāvjus. Saeimas komisijām ir koordinatori, kas atbild par sadarbību ar NVO.

Parlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensija